TurboTV

Warunki korzystania

1. Rejestracja i korzystanie z Konta

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta i za wszystkie działania, które mają miejsce na twoim koncie. Zgadzasz się podać dokładne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji. Nie będziesz udostępniać danych logowania do swojego konta osobom trzecim ani zezwalać na nieautoryzowany dostęp do Usługi.

2. Korzystanie z usługi

Usługa jest świadczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zgadzasz się nie odsprzedawać, redystrybuować ani sublicencjonować Usługi ani żadnych treści dostępnych za pośrednictwem Usługi. Nie będziesz angażować się w żadne działania, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub prawa innych osób podczas korzystania z Usługi. Nie będziesz próbować modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego ani uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do Usługi lub jej technologii bazowej.

3. Treść

Treści udostępniane za pośrednictwem Usługi, w tym między innymi kanały, filmy i programy telewizyjne, podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej. Możesz uzyskiwać dostęp do treści i korzystać z nich wyłącznie do celów osobistych oraz w ramach obowiązujących praw autorskich. Nie wolno pobierać, nagrywać, kopiować ani rozpowszechniać treści bez wyraźnej zgody odpowiednich właścicieli praw autorskich.

4. Płatności i Subskrypcje

Płatność za Usługę odbywa się zgodnie z cennikiem i warunkami płatności określonymi przez TurboTV.

5. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Usługa jest świadczona na zasadzie „as is” i „as available” bez żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. TurboTV nie gwarantuje nieprzerwanego, terminowego ani bezbłędnego dostępu do Usługi. TurboTV działa jako sprzedawca i nie ma bezpośredniej kontroli nad serwerami ani sieciami dostarczającymi treści. TurboTV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje serwera, usterki techniczne lub przerwy w Usłudze wynikające ze źródła. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że TurboTV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z przestojów serwera lub przerw w świadczeniu usług.

6. Wypowiedzenie

TurboTV zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie iz dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia. Możesz anulować subskrypcję Usługi w dowolnym momencie, ale nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystaną część okresu subskrypcji.

7. Modyfikacja Regulaminu

TurboTV może od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, a takie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej turbotv.pl. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się ze zaktualizowanymi warunkami, a dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych warunków.

8. Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla Twojej jurysdykcji.

9. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć TurboTV i jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z lub w związku z korzystaniem z Usługi, naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub naruszeniem jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.

10. Linki i usługi stron trzecich

Usługa może zawierać linki do stron internetowych, usług lub zasobów stron trzecich, które nie są własnością TurboTV ani nie są przez nią kontrolowane. TurboTV nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że TurboTV nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem stron internetowych lub usług stron trzecich.

11. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, pozostałe postanowienia będą nadal ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewykonalne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia.

12. Całość Umowy

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a TurboTV dotyczącej korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a TurboTV.